پاسداران، بوستان هشتم
021-22797689
پاسداران بوستان هشتم
جستجو

دپارتمان ها

خدمات روانشناختی و روانپزشکی - دپارتمان خانواده و زوج

دپارتمان خانواده

خدمات روانشناختی و روانپزشکی - دپارتمان کودک

دپارتمان کودک

دپارتمان هویت فردی

دپارتمان هویت فردی

خدمات روانشناختی و روانپزشکی - دپارتمان تشخیص و درمان اختلالات جنسی

درمان اختلالات جنسی

دپارتمان روانسنجی

دپارتمان روانسنجی

دپارتمان روانپزشکی و دارو درمانی - دپارتمان مشاوره تحصیلی و شغلی - حس تحول شمیرانات

دپارتمان روانپزشکی

دپارتمان مشاوره تحصیلی و شغلی - حس تحول شمیرانات

تحصیلی و شغلی

دپارتمان درمان‌های تحلیلی و کلاسیک - حس تحول شمیرانات

درمان‌های تحلیلی

درمان های گروهی حس تحول

درمان های گروهی