پاسداران، بوستان هشتم
09358530203
پاسداران بوستان هشتم

آشنایی با مشاوران مرکز

معصومه میهن دوست
معصومه میهن دوست

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

روان تحلیل گر عضو هیئت مدیره موسسه

میثاق رضایی
میثاق رضایی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

روان تحلیل گر عضو هیئت مدیره موسسه

لیلا یعقوبی
لیلا یعقوبی

کارشناس ارشد روانشناسی

درمانگر تحلیلی_عضو نظام روانشناسی

مریم میر شفاهی
مریم میر شفاهی

کارشناس ارشد روانشناسی

روانسنج_ نوروتراپیست

هادی محمدزاده برازنده
هادی محمدزاده برازنده

کارشناسی ارشد

نوروتراپیست(Tmc, tdcs, crt) روانکاو

رضا سویزی
رضا سویزی

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

مسئول فنی موسسه حس تحول

دکتر مریم موسیوند
دکتر مریم موسیوند

روانپزشک

متخصص اعصاب و روان رواندرمانگر فردی

فاطیما عیوضی
فاطیما عیوضی

دکترای روانشناسی روانشناختی

نوروتراپیست (tms, crt, tdcs) نوروتراپیست درمانگر