پاسداران، بوستان هشتم
021-22797689
پاسداران بوستان هشتم
جستجو

آشنایی با مشاوران مرکز

معصومه میهن دوست
معصومه میهن دوست

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

روان تحلیل گر عضو هیئت مدیره موسسه

میثاق رضایی
میثاق رضایی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

روان تحلیل گر عضو هیئت مدیره موسسه

لیلا یعقوبی
لیلا یعقوبی

کارشناس ارشد روانشناسی

درمانگر تحلیلی_عضو نظام روانشناسی

مریم میر شفاهی
مریم میر شفاهی

کارشناس ارشد روانشناسی

روانسنج_ نوروتراپیست

لیلا عظیمی
لیلا عظیمی

دکتری تخصصی علوم اعصاب

مسعود جباری مورویی
مسعود جباری مورویی

روانپزشک

متخصص اعصاب_ رواندرمانگر

نیوشا احمدیان
نیوشا احمدیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

طرحواره درمانگر مشاوره های فردی و بین فردی

هادی محمدزاده برازنده
هادی محمدزاده برازنده

کارشناسی ارشد

نوروتراپیست(Tmc, tdcs, crt) روانکاو

رضا سویزی
رضا سویزی

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

مسئول فنی موسسه حس تحول

فاطیما عیوضی
فاطیما عیوضی

دکترای روانشناسی روانشناختی

نوروتراپیست (tms, crt, tdcs) نوروتراپیست درمانگر

مهدی شاه نظری
مهدی شاه نظری

عضو هیئت علمی دانشگاه

مشاوره ازدواج_ زوج درمانگر

 عسل فقیه شجاعی
عسل فقیه شجاعی

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

مشاوره فردی، زوج و خانواده

زیبا ولی پور
زیبا ولی پور

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

رواندرمانگر تحلیلی