ارائه دهنده مشاوره علمی و تخصصی

ارائه مشاوره های تخصصی و علمی در زمینه های مختلف با روش های به روز علوم روانشناسی

بهره گیری از متخصصان خبره و کارآمد

بهره گیری از متخصصان خبره جهت هرگونه همکاری و پژوهش با متخصصان اعصاب و روان، روانشناسان، مهدهای کودک و مدارس منطقه

بهره مندی از فضایی امن و آرامبخش

رعایت اصول طراحی و بهره مندی از دانش چیدمان محیطی جهت القا حس آرامش و فضایی قابل اعتماد

ارائه دهنده تخصصی ترین و به روزترین خدمات تشخیصی و درمانی در حوزه کودک و بزرگسال

تحت نظارت اداره کل سازمان بهزیستی ایران

آشنایی با بخش های مختلف

دپارتمان کودک

ارائه مشاوره های تخصصی و علمی در زمینه های مختلف با روش های به روز علوم روانشناسی

دپارتمان خانواده

ارائه مشاوره های تخصصی و علمی در زمینه های مختلف با روش های به روز علوم روانشناسی

دپارتمان زوج

ارائه مشاوره های تخصصی و علمی در زمینه های مختلف با روش های به روز علوم روانشناسی

روان درمانی

ارائه مشاوره های تخصصی و علمی در زمینه های مختلف با روش های به روز علوم روانشناسی

بیو فیدبک

ارائه مشاوره های تخصصی و علمی در زمینه های مختلف با روش های به روز علوم روانشناسی

دپارتمان روانپزشکی

ارائه مشاوره های تخصصی و علمی در زمینه های مختلف با روش های به روز علوم روانشناسی

QEEG

ارائه مشاوره های تخصصی و علمی در زمینه های مختلف با روش های به روز علوم روانشناسی

توانمندسازی انسان

ارائه مشاوره های تخصصی و علمی در زمینه های مختلف با روش های به روز علوم روانشناسی

PMT

ارائه مشاوره های تخصصی و علمی در زمینه های مختلف با روش های به روز علوم روانشناسی

نوروفیدبک

ارائه مشاوره های تخصصی و علمی در زمینه های مختلف با روش های به روز علوم روانشناسی

آنتروپومتری

ارائه مشاوره های تخصصی و علمی در زمینه های مختلف با روش های به روز علوم روانشناسی

کارگاه های آموزشی

ارائه مشاوره های تخصصی و علمی در زمینه های مختلف با روش های به روز علوم روانشناسی

+۱۰

سال تجربه

+۲۰۰۰

تعداد مراجعات

۷۹۴

مشاوره تخصصی

۷

کلینیک تخصصی